FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudQueueMessage.DequeueCount Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets the number of times this message has been dequeued.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Användning
Dim instance As CloudQueueMessage
Dim value As Integer

value = instance.DequeueCount

instance.DequeueCount = value

public int DequeueCount { get; protected internal set; }

Property Value

Type: System.Int32

The number of times this message has been dequeued.

The DequeueCount property is incremented each time a message is retrieved from the queue using GetMessage or GetMessages, but is not deleted from the queue.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft