FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlob.SnapshotTime Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets the DateTime value that uniquely identifies the snapshot, if this blob is a snapshot.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Användning
Dim instance As CloudBlob
Dim value As Nullable(Of DateTime)

value = instance.SnapshotTime

public Nullable<DateTime> SnapshotTime { get; }

Property Value

Type: System.Nullable

A value that uniquely identifies the snapshot.

If the blob is not a snapshot, this property returns null.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft