FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BlobProperties.ContentEncoding Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets or sets the content-encoding value stored for the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Användning

public:
property String^ ContentEncoding {
	String^ get ();
	void set (String^ value);
}

Property Value

The blob's content-encoding value.

If this property has not been set for the blob, it returns null.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft