FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudStorageAccount.UseV1MD5 Property

Updated: May 15, 2014

Gets or sets a value indicating whether the FISMA MD5 setting will be used.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static bool UseV1MD5 { get; set; }

Property Value

false to use the FISMA MD5 setting; true to use the .NET default implementation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft