FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.RequiresDuplicateDetection Property

Gets or sets the value indicating if this queue requires duplicate detection.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

'Deklaration
Public Property RequiresDuplicateDetection As Boolean
	Get
	Set
'Användning
Dim instance As QueueDescription
Dim value As Boolean

value = instance.RequiresDuplicateDetection

instance.RequiresDuplicateDetection = value

Property Value

Type: System.Boolean
true if this queue requires duplicate detection; otherwise, false.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft