Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

sys.dm_db_missing_index_details (języka Transact-SQL)

Zwraca szczegółowe informacje o brakujących indeksów, z wyłączeniem indeksów przestrzennych.

Nazwa kolumny

Typ danych

Opis

index_handle

int

Identyfikuje określonego indeksu brak. Identyfikator jest unikatowe na serwerze. index_handle jest kluczem w tej tabeli.

database_id

smallint

Identyfikuje bazę danych, gdzie znajduje się tabela z brakuje indeksu.

object_id

int

Identyfikuje tabelę, gdzie brakuje indeksu.

equality_columns

nvarchar(4000)

Rozdzielaną przecinkami listę kolumn, które przyczyniają się do równości predykaty formularza:

table.column =constant_value

inequality_columns

nvarchar(4000)

Rozdzielaną przecinkami listę kolumn, które przyczyniają się do predykaty nierówności, na przykład predykaty formularza:

table.column > constant_value

Każdy operator porównania innych niż "=" wyraża nierówności.

included_columns

nvarchar(4000)

Rozdzielaną przecinkami listę kolumn potrzebna jako obejmujące kolumn w kwerendzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat obejmujących lub uwzględnionych kolumn, zobaczUtworzyć indeksy z uwzględnionych kolumn

Instrukcja

nvarchar(4000)

Nazwa tabeli, gdzie brakuje indeksu.

Informacje zwrócone przez sys.dm_db_missing_index_details jest aktualizowany, gdy kwerenda jest zoptymalizowana pod kątem przez optymalizator kwerend i nie jest zachowywane. Brak informacji o indeksie jest przechowywana tylko do SQL Serverjest ponownie uruchamiany. Administratorzy bazy danych należy okresowo tworzenia kopii zapasowych brakujące informacje o indeksach, jeśli chcą zachować po serwera recyklingu.

Aby określić brakujące indeks grupy określonego indeksu brak jest części, mogą wysyłać kwerendy sys.dm_db_missing_index_groups dynamicznego zarządzania wyświetlenia przez equijoining z sys.dm_db_missing_index_details w oparciu o index_handle kolumny.

Za pomocą brakujące informacje o indeksach w tworzenie INDEKSU oświadczeń

Aby przekonwertować informacji zwracanych przez sys.dm_db_missing_index_details w instrukcji CREATE INDEX, równości kolumn należy wprowadzić przed kolumny nierówności i razem należy wprowadzić klucz indeksu. Uwzględnionych kolumn powinny zostać dodane do instrukcji CREATE INDEX, używając klauzuli INCLUDE. Aby określić skuteczne kolejność kolumn równości, zamówić je na podstawie ich selektywności: wykaz wyselekcjonowanych kolumn po raz pierwszy (po lewej stronie w liście kolumn).

Spójność transakcji

Jeśli transakcja tworzy lub spadnie tabeli, wiersze zawierające brakujące informacje indeksu porzuconych obiekty są usuwane z tego obiektu dynamicznego zarządzania, zachowując spójność transakcji.

Użytkownicy muszą dysponować uprawnieniami Widok serwera członkowskiego lub jakiekolwiek pozwolenie, która pociąga za sobą uprawnienie Wyświetl stan serwera do kwerendy w tym widoku dynamicznego zarządzania.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2014 Microsoft