Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

sys.syscacheobjects (języka Transact-SQL)

Zawiera informacje na temat używania pamięci podręcznej.

Ważna informacja Ważne:

Ta tabela systemowa programu SQL Server 2000 została uwzględniona jako widok w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami. Zaleca się używanie zamiast niej bieżących widoków systemowych programu SQL Server. Aby odnaleźć odpowiednie widoki systemowe, zobacz temat Mapowanie tabel systemowych programu SQL Server 2000 na widoki systemowe programu SQL Server 2005. Ta funkcja zostanie usunięta z przyszłej wersji programu Microsoft SQL Server. Należy unikać stosowania tej funkcji w nowych projektach oraz zaplanować modyfikację aplikacji, w których obecnie jest używana ta funkcja.

Nazwa kolumny

Typ danych

Opis

BucketID

int

Identyfikator Wiadro z farbą. Wartość wskazuje zakres od 0 do (rozmiar katalogu - 1). Rozmiar katalogu jest rozmiar tabeli mieszania.

cacheobjtype

nvarchar(17)

Typ obiektu, w pamięci podręcznej:

 • Skompilowany plan

 • Plik wykonywalny planu

 • Drzewo składni

 • Kursor

 • Rozszerzona procedura przechowywana

Zmienna ObjType

nvarchar(8)

Rodzaj obiektu:

 • Procedura przechowywana

 • Prepared statment

 • Kwerendy ad hoc ( Transact-SQL przedstawione jako zdarzenia języka z sqlcmdlub osqlnarzędzia, zamiast zdalnego wywołania procedury)

 • ReplProc (procedura replikacji)

 • Wyzwalacz

 • Widok

 • Domyślne

 • Tabela użytkownik

 • Tabeli systemowej

 • Wyboru

 • Reguła

objid

int

Jednym z głównych kluczy używanych do wyszukiwania obiektu w pamięci podręcznej. Jest to obiekt ID przechowywany w sysobjects dla obiektów bazy danych (procedury, widoki, wyzwalacze itd.). Pamięć podręczna obiektów takich jak SQL ad hoc lub przygotowane objid to wartość wewnętrznie generowane.

dbid

smallint

Identyfikator bazy danych, w którym został skompilowany obiektu pamięci podręcznej.

dbidexec

smallint

Identyfikator bazy danych, od których kwerenda jest wykonywana.

W przypadku większości obiektów dbidexec ma taką samą wartość jak identyfikator dbid.

Dla systemu widoków dbidexec jest identyfikator bazy danych, od których kwerenda jest wykonywana.

Dla kwerend ad hoc dbidexec jest 0. Oznacza to dbidexec ma taką samą wartość jak identyfikator dbid.

UID

smallint

Wskazuje twórca planu kwerend ad hoc oraz planów przygotowany.

-2 = Partia złożone nie zależą od rozpoznawania nazw niejawna i może być współużytkowane przez różnych użytkowników. Jest to preferowana metoda. Każda inna wartość reprezentuje identyfikator użytkownika przesyłania kwerend w bazie danych.

Przepełnienie lub zwraca wartość NULL, jeśli liczba użytkowników i ról przekracza 32 767.

refcounts

int

Liczba innych obiektów pamięci podręcznej odwoływanie się do tego obiektu pamięci podręcznej. Liczba 1 jest bazą.

usecounts

int

Ile razy, używanych tego obiektu pamięci podręcznej od momentu powstania.

pagesused

int

Liczba stron zużywane przez obiekt pamięć podręczną.

setopts

int

Określ ustawienia opcji, które wpływają na skompilowany plan. Te ustawienia są częścią klucz pamięci podręcznej. Zmiany wartości w tej kolumnie wskazują, że użytkownicy są zmodyfikowane Ustawianie opcji.

Opcje te są następujące:

 • ANSI_PADDING

 • FORCEPLAN

 • CONCAT_NULL_YIELDS_NULL

 • ANSI_WARNINGS

 • ANSI_NULLS

 • QUOTED_IDENTIFIER

 • ANSI_NULL_DFLT_ON

 • ANSI_NULL_DFLT_OFF

LangID

smallint

Identyfikatora języka. Identyfikator języka połączenia, utworzony obiekt pamięci podręcznej.

dateformat

smallint

Format daty połączenia, utworzony obiekt pamięci podręcznej.

stan

int

Wskazuje, czy obiekt pamięci podręcznej jest plan kursora. Obecnie używany jest tylko najmniej znaczący bit.

lasttime

bigint

Tylko kompatybilności wstecznej. Zawsze zwraca 0.

maxexectime

bigint

Tylko kompatybilności wstecznej. Zawsze zwraca 0.

avgexectime

bigint

Tylko kompatybilności wstecznej. Zawsze zwraca 0.

lastreads

bigint

Tylko kompatybilności wstecznej. Zawsze zwraca 0.

lastwrites

bigint

Tylko kompatybilności wstecznej. Zawsze zwraca 0.

elementy SqlBytes

int

Długość w bajtach definicji procedura lub program wsadowy przedłożone.

SQL

nvarchar(3900)

Definicja modułu lub najpierw 3900 znaków partii złożone.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft