Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

StorageException.ExtendedErrorInformation Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets the extended error information returned by the service.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As StorageException
Dim value As StorageExtendedErrorInformation

value = instance.ExtendedErrorInformation

public StorageExtendedErrorInformation ExtendedErrorInformation { get; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.StorageExtendedErrorInformation

The extended error information.

ImportantImportant
This property will be null if the exception is of the derived type StorageServerException.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft