Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

StorageErrorCodeStrings.ContainerBeingDeleted Field

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

The specified container is being deleted.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie

public const string ContainerBeingDeleted

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Pokaż:
© 2014 Microsoft