Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlobClient.EndSetServiceProperties Method

Updated: April 24, 2011

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Ends an asynchronous operation to set an account’s Blob service properties.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As CloudBlobClient
Dim asyncResult As IAsyncResult

instance.EndSetServiceProperties(asyncResult)

public void EndSetServiceProperties (
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the pending asynchronous operation.

The local storage service currently does not support this method.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft