Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlob.SnapshotTime Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets the DateTime value that uniquely identifies the snapshot, if this blob is a snapshot.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As CloudBlob
Dim value As Nullable(Of DateTime)

value = instance.SnapshotTime

'Deklaracja
Public Property SnapshotTime As Nullable(Of DateTime)

Property Value

Type: System.Nullable

A value that uniquely identifies the snapshot.

If the blob is not a snapshot, this property returns null.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft