Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobProperties.ContentLanguage Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets or sets the content-language value stored for the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie

'Deklaracja
Public Property ContentLanguage As String

Property Value

The blob's content-language value.

If this property has not been set for the blob, it returns null.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Pokaż:
© 2014 Microsoft