Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudStorageAccount.CreateCloudQueueClient Method

Updated: May 15, 2014

Creates the Queue service client.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public CloudQueueClient CreateCloudQueueClient ()

Return Value

A CloudQueueClient object.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft