Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobRequestOptions.DisableContentMD5Validation Property

Updated: May 15, 2014

Gets or sets a value to indicate that MD5 validation will be disabled when downloading blobs.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public Nullable<bool> DisableContentMD5Validation { get; set; }

Property Value

Use true to disable MD5 validation; false to enable MD5 validation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft