Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableOperation.Retrieve Method (String, String, EntityResolver)

Updated: May 15, 2014

Creates a new table operation that retrieves the contents of the given entity in a table.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static TableOperation Retrieve<TResult> (
	string partitionKey,
	string rowkey,
	EntityResolver<TResult> resolver
)

GenericParameters

TResult

The return type which the specified EntityResolver will resolve the given entity to.

Parameters

partitionKey

A string containing the partition key of the entity to retrieve.

rowkey

A string containing the row key of the entity to retrieve.

resolver

The EntityResolver implementation to project the entity to retrieve as a particular type in the result.

Return Value

The TableOperation object.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft