Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudTable.ExecuteQuery Method (TableQuery, TableRequestOptions, OperationContext)

Updated: May 15, 2014

Executes a query on a table.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute] 
public IEnumerable<TElement> ExecuteQuery<TElement> (
	TableQuery<TElement> query,
	[OptionalAttribute] TableRequestOptions requestOptions,
	[OptionalAttribute] OperationContext operationContext
) where TElement : ITableEntity

GenericParameters

TElement

The entity type of the query.

Parameters

query

A TableQuery instance specifying the table to query and the query parameters to use, specialized for a type TElement.

requestOptions

A TableRequestOptions object that specifies additional options for the request.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Return Value

An enumerable collection, specialized for type TElement, of the results of executing the query.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2014 Microsoft