SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Information
The topic you requested is included in another documentation set. For convenience, it's displayed below. Choose Switch to see the topic in its original location.

Klasa ArgumentException

.NET Framework 4.5

Wyjątek, który jest generowany, gdy jeden z argumentów dostarczonych do metody jest nieprawidłowy.

System.Object
  System.Exception
    System.SystemException
      System.ArgumentException
        Więcej...

Przestrzeń nazw:  System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

[SerializableAttribute]
[ComVisibleAttribute(true)]
public class ArgumentException : SystemException, 
	ISerializable

Typ ArgumentException uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreArgumentException()Inicjuje nowe wystąpienie klasy ArgumentException.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreArgumentException(String)Inicjuje nowe wystąpienie ArgumentException klasy wiadomości określony błąd.
Metoda chronionaArgumentException(SerializationInfo, StreamingContext)Inicjuje nowe wystąpienie ArgumentException klasy z serializowane dane.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreArgumentException(String, Exception)Inicjuje nowe wystąpienie ArgumentException klasy określony komunikat i odwołanie do wyjątek wewnętrzny, który jest przyczyną tego wyjątku.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreArgumentException(String, String)Inicjuje nowe wystąpienie ArgumentException klasy określony komunikat i nazwę parametru, który powoduje, że ten wyjątek.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreArgumentException(String, String, Exception)Inicjuje nowe wystąpienie ArgumentException klasy określony komunikat, nazwę parametru i odwołanie do wyjątek wewnętrzny, który jest przyczyną tego wyjątku.
Początek

  NazwaOpis
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDataPobiera kolekcja par klucz/wartość, zawierające dodatkowe informacje użytkownika o wyjątku. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreHelpLink Pobiera lub ustawia łącze do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreHResult Pobiera lub ustawia zakodowaną wartość liczbową HRESULT, przypisaną do określonych wyjątków. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreInnerException Pobiera instancję Exception, która spowodowała bieżący wyjątek. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkMessagePobiera komunikat o błędzie i nazwę parametru lub komunikacie o błędzie, jeśli nazwa parametru nie jest ustawiona. (Zastępuje Exception.Message).

W programie XNA Framework 3.0 ten element członkowski jest dziedziczony z metody Exception.Message.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreParamNamePobiera nazwę parametru, która powoduje, że ten wyjątek.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreSourcePobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiektu, który powoduje błąd. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreStackTracePobiera reprezentację ciąg natychmiastowego ramek na stosie wywołań. (Odziedziczone z Exception).
Właściwość publicznaTargetSite Pobiera metodę, która wygenerowała bieżący wyjątek. (Odziedziczone z Exception).
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreEquals(Object) Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi. (Odziedziczone z Object).
Metoda chronionaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreFinalize Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetBaseExceptionZwraca wartość po zastąpieniu w klasie pochodnej, Exception oznacza to przyczyną jednego lub więcej kolejnych wyjątków. (Odziedziczone z Exception).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetHashCode Służy jako domyślna funkcja skrótu. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaGetObjectDataZestawy SerializationInfo obiektu o nazwie parametru i dodatkowe informacje o wyjątku. (Zastępuje Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetTypePobiera typ runtime bieżącego wystąpienia. (Odziedziczone z Exception).

W programie XNA Framework 3.0 ten element członkowski jest dziedziczony z metody Object.GetType().


W programie Portable Class Library Portable Class Library ten element członkowski jest dziedziczony z metody Object.GetType().


W programie .NET dla aplikacji do sklepu Windows Store Windows 8 ten element członkowski jest dziedziczony z metody Object.GetType().
Metoda chronionaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreMemberwiseClone Tworzy płytką kopię bieżącego obiektu Object. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreToString Tworzy i zwraca reprezentację tekstową bieżącego wyjątku. (Odziedziczone z Exception).
Początek

  NazwaOpis
Zdarzenie chronioneSerializeObjectStateWystępuje, gdy wyjątek jest seryjny utworzyć obiekt Państwo wyjątek, który zawiera serializowany danych o wyjątku. (Odziedziczone z Exception).
Początek

ArgumentException jest generowany, gdy wywoływana jest metoda i co najmniej jeden z argumentów przekazany nie spełnia specyfikacji parametr o nazwie metody. Wszystkie wystąpienia ArgumentException powinien mieć znaczący komunikat opisujący nieprawidłowy argument, a także przewidywany zakres wartości jako argumentu.

Klas pochodnych podstawowego ArgumentExceptionArgumentNullException i ArgumentOutOfRangeException. Te klasy pochodne powinny być stosowany zamiast ArgumentException, z wyjątkiem sytuacji, gdy żadna z klas pochodnych jest do przyjęcia. Na przykład wyjątki powinny zostać wygenerowany przez:

 • ArgumentNullException zawsze, gdy null przekazany do metody, która nie akceptuje jako argument jest nieprawidłowy.

 • ArgumentOutOfRangeException gdy wartość argumentu jest poza dopuszczalnym zakresem wartości dopuszczalne; na przykład, kiedy wartość "46" przekazuje się jako argumentu miesiąc podczas tworzenia DateTime.

Jeśli wywołanie metody nie ma żadnych argumentów, lub jeśli nie nieudzielenie argumenty, następnie InvalidOperationException powinny być używane.

ArgumentException używa COR_E_ARGUMENT HRESULT, który ma wartość 0x80070057.

Aby uzyskać listę wartości początkowe właściwość wystąpienie z ArgumentException, zobacz ArgumentException konstruktorów.

Poniższy przykład ilustruje sposób zgłaszanie i wychwytywanie ArgumentException.


using System;

public sealed class App 
{
  static void Main() 
  {
    // ArgumentException is not thrown because 10 is an even number.
    Console.WriteLine("10 divided by 2 is {0}", DivideByTwo(10));
    try 
    {
       // ArgumentException is thrown because 7 is not an even number.
       Console.WriteLine("7 divided by 2 is {0}", DivideByTwo(7));
    }
    catch (ArgumentException)
    {
      // Show the user that 7 cannot be divided by 2.
      Console.WriteLine("7 is not divided by 2 integrally.");
    }
  }

  static int DivideByTwo(int num) 
  {
    // If num is an odd number, throw an ArgumentException.
    if ((num & 1) == 1)
      throw new ArgumentException("Number must be even", "num");

    // num is even, return half of its value.
    return num / 2;
  }
}


// This code produces the following output.
// 
// 10 divided by 2 is 5
// 7 is not divided by 2 integrally.


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Wszystkie publiczne static (Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne dla wątków. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft