SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Information
The topic you requested is included in another documentation set. For convenience, it's displayed below. Choose Switch to see the topic in its original location.

Utworzyć indeksy z uwzględnionych kolumn

W tym temacie opisano sposób dodawania kolumn włączone (lub nonkey) do rozszerzenia funkcji indeksów nie klastrowanych w SQL Server 2012za pomocą SQL Server Management Studiolub Transact-SQL. Przy tym kolumnami, można utworzyć indeksów nie klastrowanych, które obejmują więcej kwerend. Dzieje się tak, ponieważ kolumnami mają następujące zalety:

 • Mogą być typów danych niedozwolone jako kolumny kluczy indeksu.

 • Nie są one uważane za przez Aparat baz danychpodczas obliczania liczby kolumn klucza indeks lub klucz rozmiar indeksu.

Indeks z kolumnami może znacznie poprawić wydajność kwerendy, gdy wszystkie kolumny w kwerendzie są zawarte w indeksie albo jako klucz lub kolumnami. Wzrost wydajności zostaną osiągnięte, ponieważ Optymalizator kwerend można znaleźć wszystkie wartości kolumn do indeksu; indeks klastrowany danych lub tabeli nie są modyfikowane w mniej operacje dyskowe wejście/wyjście.

Uwaga Uwaga:

Jeśli indeks zawiera wszystkie kolumny odwołuje się kwerenda, to jest zwykle zwane obejmujące kwerendy.

W tym temacie

Projekt zalecenia

 • Ponowne zaprojektowanie indeksów nie klastrowanych z indeksu duży rozmiar klucza, dzięki czemu tylko kolumny używane przy wyszukiwaniu i wyszukiwania są kolumny klucza. Sprawdź wszystkie kolumny, które obejmują kwerendy pod kolumnami. W ten sposób będzie miał wszystkie kolumny potrzebne do pokrycia kwerendy, ale klucz indeksu, sam jest niewielka i efektywne.

 • Obejmują kolumnami w indeks nieklastrowany uniknięcia przekroczenia obecne ograniczenia rozmiaru indeksu maksymalnie 16 kolumn klucza i indeksu maksymalny rozmiar klucza 900 bajtów. Aparat baz danychNie uznają na kolumnami, obliczając liczby kolumn klucza indeks lub klucz rozmiar indeksu.

Limity i ograniczenia

 • Kolumnami mogą być zdefiniowane tylko na indeksów nie klastrowanych.

 • Wszystkie typy danych z wyjątkiem text, ntext, i imagemoże być używany jako kolumnami.

 • Obliczone kolumn, które są przewidywalne i dokładne lub niedokładne, może być kolumnami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Indeksy na kolumny obliczane.

 • Obliczone kolumn pochodnych image, ntext, i texttypów danych może być kolumnami, tak długo, jak typ danych kolumny obliczanej jest dozwolone jako kolumny indeksu nonkey.

 • Kolumnami nie spadła z tabeli, chyba że tej tabeli indeks następowało po raz pierwszy.

 • Kolumnami nie mogą być zmieniane, z wyjątkiem celu wykonaj następujące czynności:

  • Zmień nullability kolumny z NOT NULL na NULL.

  • Zwiększenie długości varchar, nvarchar, lub varbinarykolumn.

Zabezpieczenia

Uprawnienia

Wymaga ALTER uprawnienia w tabeli lub widoku. Użytkownik musi być członkiem sysadmin roli serwera stałych lub db_ddladmin i db_owner stałe role bazy danych.

Ikona strzałki używana z łączem Powrót na górę strony [Top]

Aby utworzyć indeks z kolumnami

 1. W Eksploratorze obiektów kliknij znak plus, aby rozszerzyć bazę danych zawierającą tabelę, w której chcesz utworzyć indeks z kolumnami.

 2. Kliknij znak plus, aby rozwinąć tabel folderu.

 3. Kliknij znak plus, aby rozwijać tabelę, w której chcesz utworzyć indeks z kolumnami.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy indeksów folderu, wskaż Nowy indeksi wybierz polecenie Non-Clustered Index….

 5. W Nowy indeks dialogowe, na Ogólne strony, wprowadź nazwę nowego indeksu w Nazwa indeksu pole.

 6. Zgodnie z kolumny kluczy indeksu karcie, kliknij przycisk Dodaj..

 7. W Wybierz kolumny ztable_name okno dialogowe, należy zaznaczyć pole wyboru lub pola wyboru kolumn tabeli lub kolumn, które mają być dodane do indeksu.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Zgodnie z zawiera kolumny karcie, kliknij przycisk Dodaj..

 10. W Wybierz kolumny ztable_name okno dialogowe, należy zaznaczyć pole wyboru lub pola wyboru kolumn tabeli lub kolumn, które mają być dodane do indeksu jako kolumnami.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. W Nowy indeks okno dialogowe, kliknij przycisk OK.

Ikona strzałki używana z łączem Powrót na górę strony [Top]

Aby utworzyć indeks z kolumnami

 1. W Object Explorer, połączyć się z wystąpieniem Aparat baz danych.

 2. Na pasku Standard (Standardowy) kliknij przycisk New Query (Nowe zapytanie).

 3. Skopiuj poniższy przykład i wklej go do okna zapytania, a następnie kliknij przycisk Execute (Wykonaj).

  USE AdventureWorks2012;
  GO
  -- Creates a nonclustered index on the Person.Address table with four included (nonkey) columns. 
  -- index key column is PostalCode and the nonkey columns are
  -- AddressLine1, AddressLine2, City, and StateProvinceID.
  CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Address_PostalCode
  ON Person.Address (PostalCode)
  INCLUDE (AddressLine1, AddressLine2, City, StateProvinceID);
  GO
  

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz indeks (języka Transact-SQL).

Ikona strzałki używana z łączem Powrót na górę strony [Top]

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft