SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389

sys.dm_os_memory_cache_entries (języka Transact-SQL)

Zwraca informacje o wszystkich wpisów w pamięci podręcznej w SQL Server 2012. Użyj tego widoku do śledzenia wpisy pamięci podręcznej ze skojarzonymi obiektami. Za pomocą tego widoku można również uzyskać dane statystyczne dotyczące wpisy pamięci podręcznej.

Nazwa kolumny

Typ danych

Opis

cache_address

varbinary(8)

Adres pamięci podręcznej. Nie ma wartość null.

Nazwa

nvarchar(256)

Nazwa pamięci podręcznej. Nie ma wartość null.

Typ

VARCHAR(0) danych BIT1

Typ pamięci podręcznej. Nie ma wartość null.

entry_address

varbinary(8)

Adres deskryptora wpis pamięci podręcznej. Nie ma wartość null.

entry_data_address

varbinary(8)

Adres dane użytkownika w wpis pamięci podręcznej.

0x00000000 = zapis danych adres nie jest dostępny.

Nie ma wartość null.

in_use_count

int

Liczba jednoczesnych użytkowników tego wpisu pamięci podręcznej. Nie ma wartość null.

is_dirty

bit

Wskazuje, czy ten wpis pamięci podręcznej jest oznaczony do usunięcia. 1 = oznaczone do usunięcia. Nie ma wartość null.

disk_ios_count

int

Liczba operacji we/wy, poniesione podczas został utworzony ten zapis. Nie ma wartość null.

context_switches_count

int

Liczby przełączeń kontekstu poniesionych podczas został utworzony ten zapis. Nie ma wartość null.

original_cost

int

Pierwotny koszt wejścia. Wartość ta jest przybliżenie liczby operacji we/wy poniesione, koszt instrukcji procesora CPU i ilość pamięci zużywanej przez wpis. Większe koszty, mniejsze prawdopodobieństwo, że element zostanie usunięty z pamięci podręcznej. Nie ma wartość null.

current_cost

int

Bieżący koszt wpis pamięci podręcznej. Wartość ta jest aktualizowana w trakcie procesu usuwania wpisu. Bieżący koszt jest resetowany do jego oryginalnej wartości na ponowne wejście. Nie ma wartość null.

memory_object_address

varbinary(8)

Adres obiektu skojarzonego pamięci. Wartość null.

pages_kb

bigint

Ilość pamięci w kilobajtach (KB) używanej przez ten wpis pamięci podręcznej. Nie ma wartość null.

entry_data

nvarchar(2048)

Serializowane reprezentacja Buforowany wpis. Informacja ta jest pamięci podręcznej magazynu zależne. Wartość null.

pool_id

int

Identyfikator puli zasobów skojarzonych z wpisem. Wartość null.

Wymaga WIDOKU serwera członkowskiego uprawnień na serwerze.

W SQL Server 2012, następujące kolumny zostały przemianowane.

Poprzednia nazwa kolumny

Nowa nazwa kolumny

pages_allocated_count

pages_kb

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft