SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Information
The topic you requested is included in another documentation set. For convenience, it's displayed below. Choose Switch to see the topic in its original location.

sys.dm_os_memory_clerks (języka Transact-SQL)

Zwraca zestaw wszystkich urzędników pamięci, które są aktualnie aktywne w instancji SQL Server. 

Nazwa kolumny

Typ danych

Opis

memory_clerk_address

varbinary(8)

Określa adres pamięci unikatowy sprzedawczyni pamięci. Jest to kolumny klucza podstawowego. Nie ma wartość null.

Typ

nvarchar(60)

Określa typ pamięci clerk. Każdy urzędnik ma określonego typu, takich jak CLR Clerks-Sprzedawcy MEMORYCLERK_SQLCLR. Nie ma wartość null.

Nazwa

nvarchar(256)

Określa nazwę wewnętrznie przypisanych tym clerk pamięci. Składnik może mieć kilka pamięci Clerks-Sprzedawcy określonego typu. Składnik może wybrać przy użyciu określonej nazwy zidentyfikować pamięci Clerks-Sprzedawcy tego samego typu. Nie ma wartość null.

memory_node_id

smallint

Określa identyfikator węzła pamięci. Niedopuszczające.

pages_kb

bigint

Określa ilość pamięci strony przeznaczonych to clerk pamięci w kilobajtach (KB). Nie ma wartość null.

virtual_memory_reserved_kb

bigint

Określa ilość pamięci wirtualnej, która jest zarezerwowana przez urzędniczka pamięci. Nie ma wartość null.

virtual_memory_committed_kb

bigint

Określa ilość pamięci wirtualnej, która jest popełnianych przez urzędniczka pamięci. Ilość pamięci zadeklarowanej zawsze powinna być mniejsza niż ilość pamięci zarezerwowany. Nie ma wartość null.

awe_allocated_kb

bigint

Określa ilość pamięci w kilobajtach (KB), zablokowane w pamięci fizycznej i nie stronicowaniu przez system operacyjny. Nie ma wartość null.

shared_memory_reserved_kb

bigint

Określa ilość pamięci współdzielonej, zarezerwowaną przez pamięć clerk. Ilość pamięci zarezerwowane do użytku przez mapowanie pliku i pamięci współdzielonej. Nie ma wartość null.

shared_memory_committed_kb

bigint

Określa ilość pamięci współdzielonej, która zobowiązała się przez sprzedawczyni pamięci. Nie ma wartość null.

page_size_in_bytes

bigint

Określa Rozdrobnienie alokacji strony niniejszym urzędnik pamięci. Nie ma wartość null.

page_allocator_address

varbinary(8)

Określa adres alokatora strony. Ten adres jest unikatowy dla urzędniczka pamięci i mogą być używane w sys.dm_os_memory_objects do lokalizowania obiektów pamięci, które są powiązane z tym clerk. Nie ma wartość null.

host_address

varbinary(8)

Określa adres pamięci hosta dla tej clerk pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sys.dm_os_hosts (języka Transact-SQL). Składniki, takie jak Microsoft  SQL ServerNative Client, dostęp SQL Serverzasoby pamięci za pośrednictwem interfejsu hosta.

0x00000000 = pamięci clerk należy do SQL Server.

Nie ma wartość null.

Wymaga WIDOKU serwera członkowskiego uprawnień na serwerze.

SQL ServerPamięci menedżera składa się z hierarchii trzywarstwowej. W dolnej części hierarchii są węzłami pamięci. Środkowy poziom składa się z pamięci Clerks-Sprzedawcy, buforów pamięci i pul pamięci. Górną warstwę składa się z obiektów pamięci. Obiekty te są zazwyczaj używane do przydzielania pamięci w wystąpieniu SQL Server.

Węzły pamięci zapewnia interfejs i wdrażania dla niskiego poziomu allocators. Wewnątrz SQL Server, tylko pamięci Clerks-sprzedawcy mają dostęp do pamięci węzłów. Pamięć Clerks-Sprzedawcy dostęp do pamięci węzeł interfejsów przydzielić pamięci. Węzły pamięci również śledzić pamięć przydzielona za pomocą sprzedawczyni diagnostyki. Każdy składnik, który przydziela znaczną ilość pamięci musi utworzyć swój własny clerk pamięci i przydzielić wszystkich jego pamięci przy użyciu interfejsów clerk. Często składników utworzyć ich odpowiednich Clerks-Sprzedawcy w tym czasie SQL Serverjest uruchomiona.

W SQL Server 2012, następujące kolumny zostały przemianowane.

Poprzednia nazwa kolumny

Nowa nazwa kolumny

single_pages_kb

pages_kb

W SQL Server 2012, kolumna multi_pages_kbzostał usunięty.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2014 Microsoft