SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudTableClient.EndGetServiceProperties Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Ends an asynchronous operation to get an account’s Table service properties.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie

public ServiceProperties EndGetServiceProperties (
	IAsyncResult asyncResult
)

Parameters

asyncResult

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the pending asynchronous operation.

Return Value

Returns an ServiceProperties object that specifies the Table service properties.

The local storage service currently does not support this method.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft