SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlobClient.SingleBlobUploadThresholdInBytes Property

Updated: April 24, 2011

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets or sets the maximum size of a blob in bytes that may be uploaded in a single operation, without using blocks.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As CloudBlobClient
Dim value As Long

value = instance.SingleBlobUploadThresholdInBytes

instance.SingleBlobUploadThresholdInBytes = value

public long SingleBlobUploadThresholdInBytes { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

The maximum size of a blob, in bytes, that may be uploaded as a single blob, ranging from between 1 and 64 MB inclusive. The default value is 33554432 bytes (32 MB).

This property is new in the Windows Azure SDK 1.3.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft