SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlobClient.SetServiceProperties Method

Updated: April 24, 2011

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Sets the properties of a storage account’s Blob service, including Windows Azure Storage Analytics and default service version.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As CloudBlobClient
Dim properties As ServiceProperties

instance.SetServiceProperties(properties)

public void SetServiceProperties (
	ServiceProperties properties
)

Parameters

properties

The Blob service settings to set.

The following snippet enables all logging and metrics for blob activities in the storage account with a 7 day retention period.

CloudBlobClient client = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
 
ServiceProperties sp = new ServiceProperties() ;
sp.Logging.Version = "1.0";
sp.Logging.RetentionDays = 7;
sp.Logging.LoggingOperations = LoggingOperations.All;
sp.Metrics.Version = "1.0";
sp.Metrics.MetricsLevel = MetricsLevel.ServiceAndApi ;
client.SetServiceProperties(sp);

The properties parameter specifies settings on the account’s Blob service for logging, metrics, and the default service version for unversioned requests.

The local storage service currently does not support this method.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft