SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobProperties.ContentMD5 Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets or sets the content-MD5 value stored for the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie

public string ContentMD5 { get; set; }

Property Value

The blob's content-MD5 hash.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft