SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobRequestOptions.UseTransactionalMD5 Property

Updated: May 15, 2014

Gets or sets a value to calculate and send/validate content MD5 for transactions.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public Nullable<bool> UseTransactionalMD5 { get; set; }

Property Value

Use true to calculate and send/validate content MD5 for transactions; otherwise, false.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft