SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlob.UploadFromStream Method (Stream, BlobRequestOptions)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Uploads a block blob from a stream, using a conditional request based on the BlobRequestOptions that you specify.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As CloudBlob
Dim source As Stream
Dim options As BlobRequestOptions

instance.UploadFromStream(source, options)

public virtual void UploadFromStream (
	Stream source,
	BlobRequestOptions options
)

Parameters

source

Type: System.IO.Stream

The stream providing the blob content.

options

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.BlobRequestOptions

An object that specifies any additional options for the request.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft