SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlob.SetMetadata Method ()

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Updates the blob's metadata.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As CloudBlob

instance.SetMetadata

public void SetMetadata ()

The following code example writes metadata to a blob.

static void WriteBlobMetadata(Uri blobEndpoint, string accountName, string accountKey)
{
  // Create service client for credentialed access to the Blob service.
  CloudBlobClient blobClient = 
    new CloudBlobClient(blobEndpoint, new StorageCredentialsAccountAndKey(accountName, accountKey));

  // Return a blob reference.
  CloudBlob blob = new CloudBlob("mycontainer/myblob.txt", blobClient);

  // Write some text to the blob.
  blob.UploadText("this is a text blob");

  // Define some metadata for the blob.
  blob.Metadata["category"] = "images";
  blob.Metadata["owner"] = "azureix";

  // Write the metadata to the service.
  blob.SetMetadata();
}

The SetMetadata method writes the metadata values that are specified by the blob's Metadata property to the service. Note that setting the Metadata property sets metadata values on the blob reference only; you must call BeginSetMetadata or SetMetadata to write them to the service.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft