SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlob.DownloadByteArray Method (BlobRequestOptions)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Downloads the blob's contents as an array of bytes, using a conditional request based on the BlobRequestOptions that you specify.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie

public byte[] DownloadByteArray (
	BlobRequestOptions options
)

Parameters

options

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.BlobRequestOptions

An object that specifies any additional options for the request.

Return Value

The contents of the blob, as an array of bytes.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft