SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudBlob.DownloadToStream Method (Stream)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Downloads the contents of a blob to a stream.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie

public void DownloadToStream (
	Stream target
)

Parameters

target

Type: System.IO.Stream

The target stream.

The following code example appends the contents of a text blob to a local text file.

static void AppendTextBlobToFile(Uri blobEndpoint, string accountName, string accountKey)
{
  // Create service client for credentialed access to the Blob service.
  CloudBlobClient blobClient = 
    new CloudBlobClient(blobEndpoint, new StorageCredentialsAccountAndKey(accountName, accountKey));

  // Get a reference to a blob.
  CloudBlob blob = blobClient.GetBlobReference("mycontainer/myblob.txt");

  // Download the blob to a file stream.
  FileStream stream = new FileStream("C:\\appendtofile.txt", FileMode.Append);
  blob.DownloadToStream(stream);
}


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2014 Microsoft