Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CloudBlob.Name Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets the name of the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Gebruik

public string Name { get; }

Property Value

Returns the name of the blob.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Weergeven:
© 2014 Microsoft