VERKOOP: 1-800-867-1389
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BlobProperties.CacheControl Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Gets or sets the cache-control value stored for the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Gebruik

public string CacheControl { get; set; }

Property Value

The blob's cache-control value.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vindt u dit nuttig?
(1500 tekens resterend)
Bedankt voor uw feedback
Weergeven:
© 2014 Microsoft