Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BindingSource.RemoveSort Method

Removes the sort associated with the BindingSource.

Namespace:  System.Windows.Forms
Assembly:  System.Windows.Forms (in System.Windows.Forms.dll)

public virtual void RemoveSort()

Implements

IBindingList.RemoveSort()

ExceptionCondition
NotSupportedException

The underlying list does not support sorting.

The RemoveSort method refers the request to the underlying list's IBindingList.RemoveSort method. Only lists that implement IBindingList support sorting.

By default, a call to this method is equivalent to setting the Sort property to null.

Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Starter Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2000 SP4, Windows Millennium Edition, Windows 98, Windows CE, Windows Mobile for Smartphone, Windows Mobile for Pocket PC

The .NET Framework and .NET Compact Framework do not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.

.NET Framework

Supported in: 3.5, 3.0, 2.0

.NET Compact Framework

Supported in: 3.5, 2.0

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft