Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

WindowsSecurityConfiguration.WorkflowAdminGroupName Property

Gets or sets the name of the Windows Group to be granted all ScopePermissions.

Namespace:  Microsoft.Workflow.Client.Security
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

[DataMemberAttribute(EmitDefaultValue = false)]
public string WorkflowAdminGroupName { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The name of the configured Windows Group.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft