Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

StorageCredentialsSharedAccessSignature Class

Namespace: Microsoft.WindowsAzure
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

System.Object
   Microsoft.WindowsAzure.StorageCredentials
    Microsoft.WindowsAzure.StorageCredentialsSharedAccessSignature

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2014 Microsoft