Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

BlobRequest.Delete Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

Constructs a web request to delete a blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)
'Bruk

public static HttpWebRequest Delete (
	Uri uri,
	int timeout,
	Nullable<DateTime> snapshot,
	DeleteSnapshotsOption deleteSnapshotsOption,
	string leaseId
)

Parameters

uri

Type: System.Uri

The absolute URI to the blob.

timeout

Type: System.Int32

The server timeout interval.

snapshot

Type: System.Nullable

The snapshot timestamp, if the blob is a snapshot.

deleteSnapshotsOption

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.DeleteSnapshotsOption

A set of options indicating whether to delete only blobs, only snapshots, or both.

leaseId

Type: System.String

The lease ID, if the blob has an active lease.

Return Value

Type: System.Net.HttpWebRequest

A web request to use to perform the operation.

For more details about this API, see the topics on the equivalent REST APIs in See Also > Other Resources.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.