Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudBlob.Attributes Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets the BlobAttributes object that represents the blob's attributes.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Bruk
Dim instance As CloudBlob
Dim value As BlobAttributes

value = instance.Attributes

public BlobAttributes Attributes { get; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.BlobAttributes

The blob's attributes.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vis:
© 2014 Microsoft