Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ITableEntity.ReadEntity Method

Updated: May 15, 2014

Populates the entity's properties from the EntityProperty data values in the properties dictionary.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

void ReadEntity (
	IDictionary<string,EntityProperty> properties,
	OperationContext operationContext
)

Parameters

properties

The dictionary of string property names to EntityProperty data values to deserialize and store in this table entity instance.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vis:
© 2014 Microsoft