Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
0 av 1 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

RoleInstance.InstanceEndpoints Property

Gets the set of endpoints that are associated with the role instance.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)
'Bruk

public abstract IDictionary<string,RoleInstanceEndpoint> InstanceEndpoints { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary

A IDictionary that contains the list of endpoints that are defined for a role.

The following code example shows how to retrieve endpoint information from role instances:


foreach (var role in RoleEnvironment.Roles) 
{
  foreach (var roleInstance in role.Value.Instances)   
  {
   foreach (RoleInstanceEndpoint instanceEndpoint in roleInstance.InstanceEndpoints.Values) 
   {
     Trace.WriteLine("Instance endpoint IP address and port: " + instanceEndpoint.IPEndpoint, "Information"); 
   }
  }
}

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.