Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
0 av 4 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

RoleEnvironment.IsAvailable Property

Indicates whether the role instance is running in the Windows Azure environment.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)
'Bruk

public static bool IsAvailable { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the role instance is running in Windows Azure; otherwise, false.

If IsAvailable returns false all the other properties, methods and events of RoleEnvironment will throw exceptions.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.