Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IngestManifestAssetCollection.Create Method

Updated: December 20, 2012

Creates an ingest manifest asset information for the collection.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

member Create : 
        asset:IAsset * 
        files:string[] -> IIngestManifestAsset

Parameters

asset
Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IAsset
The destination asset for which uploaded and processed files will be associated.
files
Type: System.String[]
The files which needs to be uploaded and processed.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IIngestManifestAsset
The created ingest manifest asset information for the collection.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2014 Microsoft