Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ILocator.AccessPolicy Property

Updated: December 4, 2013

Gets the IAccessPolicy that defines this locator.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

IAccessPolicy AccessPolicy { get; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IAccessPolicy
The IAccessPolicy that defines this locator.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2014 Microsoft