Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
3 av 7 vurderte dette som nyttig - Vurder dette emnet

SPWebConfigModification Class

Windows SharePoint Services 3

Holds modifications that are made to the web.config.

System.Object
  Microsoft.SharePoint.Administration.SPAutoSerializingObject
    Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebConfigModification

Namespace:  Microsoft.SharePoint.Administration
Assembly:  Microsoft.SharePoint (in Microsoft.SharePoint.dll)
[GuidAttribute("2BE8CC87-138D-4A5F-96A7-A842D6364FA4")]
[SharePointPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, ObjectModel = true)]
public sealed class SPWebConfigModification : SPAutoSerializingObject

A collection of web.config modifications is a set of commands that, when processed by the web.config manipulator in Windows SharePoint Services, change the state of the web.config file. You can string together a set of these commands to ensure that they apply the desired tags and attributes within web.config. Each modification is expressed as an object in the administrative object model.

Use the WebConfigModifications property of the SPWebApplication or SPWebService class to get the collection of web.config modifications either in the Web application or in all Web applications within the Web service. To apply modifications that you define through the SPWebConfigModification class to the web.config files in the server farm, call the ApplyWebConfigModifications method on the current content Web service object, as follows: SPWebService.ContentService.ApplyWebConfigModifications.

The following example adds a safe control entry to the safe controls section in web.config throughout the server farm.

SPWebService myService = SPWebService.ContentService;

SPWebConfigModification myModification = new SPWebConfigModification();
myModification.Path = "configuration/SharePoint/SafeControls";
myModification.Name = "SafeControl[@Assembly='MyCustomAssembly'][@Namespace='MyCustomNamespace'][@TypeName='*'][@Safe='True']";
myModification.Sequence = 0;
myModification.Owner = WebConfigModificationFeatureReceiver.OwnerId;
myModification.Type = SPWebConfigModification.SPWebConfigModificationType.EnsureChildNode;
myModification.Value = "<SafeControl Assembly='MyCustomAssembly' Namespace='MyCustomNamespace' TypeName='*' Safe='True' />";

myService.WebConfigModifications.Add(myModification);
myService.Update(); 
myService.ApplyWebConfigModifications();
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.