Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

NamespaceManager.UpdateQueue Method

Enables you to update the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription UpdateQueue(
	QueueDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription object describing the queue to be updated.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
The QueueDescription of the updated queue.

You can update the queue based on the value of the EntityStatus enumeration.

QueueDescription qd = namespaceManager.GetQueue("myQ");
qd.Status = EntityStatus.Disabled;
namespaceManager.UpdateQueue(qd);
qd.Status = EntityStatus.Active;
namespaceManager.UpdateQueue(qd);

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft