Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TopicClient.CreateFromConnectionString Method

Creates a new instance of TopicClientusing a specified connection string.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TopicClient CreateFromConnectionString(
	string connectionString,
	string path
)

Parameters

connectionString
Type: System.String
The connection string used.
path
Type: System.String
The path.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft