Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.
Dette emnet er ennå ikke vurdert - Vurder dette emnet

SqlFilter.RequiresPreprocessing Property

Gets a value indicating whether the SQL filter expression requires preprocessing.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public override bool RequiresPreprocessing { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the SQL filter expression requires preprocessing; otherwise, false. Currently always returns true.
Vurderte du dette som nyttig?
(1500 tegn igjen)
Takk for tilbakemeldingen

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft. Med enerett.