Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SqlFilter.Preprocess Method

Gets the preprocessed filter expression.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override Filter Preprocess()

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Filter
The preprocessed filter expression.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft