Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

NetMessagingTransportSettings.BatchFlushInterval Property

Gets or sets the batch flush interval.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan BatchFlushInterval { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan
The batch flush interval.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft