Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MaximumRetryIntervalInSeconds Property

The maximum number of seconds between retries.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public int MaximumRetryIntervalInSeconds { get; set; }

Property Value

Type: System..::..Int32
Returns Int32.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft