Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Equality Operator

Indicates whether the two DataCacheItemVersion objects are equal.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public static bool operator ==(
	DataCacheItemVersion left,
	DataCacheItemVersion right
)

Parameters

left
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
The first object to compare.
right
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
The second object to compare.

Return Value

Type: System..::..Boolean
True if the two specified objects are equal; otherwise, false.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft