Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DynamicValue.IEnumerable.GetEnumerator Method

Gets an enumerator that iterates through the DynamicValue.

Namespace:  Microsoft.Activities
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()

Return Value

Type: System.Collections.IEnumerator
An enumerator that can be used to iterates through the DynamicValue.

Implements

IEnumerable.GetEnumerator()

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2014 Microsoft